Regulamin – Program Partnerski

HomeRegulamin – Program Partnerski

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOSCIOWEGO GREINPROFIT

 

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE I DEFINICJE
  • Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia programu lojalnościowego pod nazwą „GreinProfit”-dalej zwanego „Programem”.
  • Organizatorem Programu jest GREINPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, Krasne 512B, 36-007 Krasne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014276, posiadającą nr REGON 691552684 oraz NIP 813-32-25-363, a także kapitał zakładowy w wysokości 3.808.500,00 zł, dalej zwany „Organizatorem”.
   • Współorganizatorem Programu jest Greinplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409882, posiadającą nr REGON 180810653 oraz NIP 5170358571, dalej zwany „Współorganizatorem”
  • Program prowadzony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zameldowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub osób prawnych z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystujących produkty marki Greinplast Chemia Budowlana.
  • Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać następujące znaczenia:
   • Regulamin-regulamin Programu „GreinProfit”.
   • Dystrybutor Greinplast Sp. z o.o. – punkt sprzedaży detalicznej i hurtowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sprzedający produkty Greinplast Sp. o.o. z siedzibą w Krasnem biorący udział w Programie, oferujący m.in. chemię budowlaną.
   • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowana w Programie na zasadach określonych w punkcie 2.2.
   • Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom za zakupy Produktów oznakowanych u Dystrybutorów Greinplast Sp. z o.o. na zasadach określonych w Rozdziale 4.
   • Produkt oznakowany – produkty, za które będą przyznawane punkty z oferty handlowej dostępne u Dystrybutorów Greinplast Sp. z o.o. oznaczone znakiem towarowym „Greinplast Chemia Budowlana”.
   • Katalog produktów – zbiór zawierający spis Produktów oznakowanych objętych Programem. Dostępny w formie drukowanej, na stronie greinprofit.pl oraz w aplikacji GreinProfit.
   • Deklaracja Uczestnika Programu – podpisane przez Uczestnika oświadczenie o przystąpieniu do programu, zaznajomieniu się z regulaminem, z udzieleniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
   • Nagroda – towary zakupione przez Organizatora na potrzeby Programu lub usługi opisane w obowiązującym wdanym momencie katalogu nagród.
   • Katalog Nagród – zbiór zawierający spis nagród w Programie. Dostępny na stronie greinprofit.pl oraz w aplikacji GreinProfit.
   • Strona Programu – strona internetowa greinprofit.pl.
   • Aplikacja GreinProfit – aplikacja na urządzenia mobilne, w której Uczestnik ma możliwość podglądu liczby zgromadzonych punktów oraz przeglądu Nagród.
  • Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych i osób prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowanych w Programie jako Uczestnicy zgodnie z Rozdziałem 2.
  • Program dotyczy wyłącznie Produktów oznakowanych, umieszczonych w Katalogu produktów oraz posiadających znak towarowy Organizatora „Greinplast Chemia Budowlana”.
  • Program obowiązuje od 01.07.2017 r. do odwołania.
 2. REJESTRACJA W PROGRAMIE
  • W Programie jako Uczestnik może zarejestrować się osoba, która wypełni oryginał otrzymanej od Dystrybutora Greinplast Sp. z o.o.

Deklaracji Uczestnika Programu.

 • Rejestracja w Programie w charakterze Uczestnika odbywa się za pośrednictwem poczty po przesłaniu Deklaracji Uczestnika Programu w formie listu poleconego z dopiskiem GreinProfit na adres Organizatora lub Współorganizatora (tzw. rejestracja pocztowa). Organizator lub Współorganizator po otrzymaniu deklaracji przyjmuje na siebie odpowiedzialność związaną z rejestracją Uczestnika.
 • Każdy Uczestnik może brać udział w Programie – z zastrzeżeniem, że można tylko raz zarejestrować się jako Uczestnik.
 • Przy rejestracji potencjalny Uczestnik wypełnia Deklarację Uczestnika Programu, w której podaje następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer PESEL
 3. adres korespondencyjny,
 4. adres e-mail,
 5. numer telefonu kontaktowego aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z polskich zasobów numeracji oraz składa oświadczenia o:
 6. akceptacji Regulaminu Programu,
 7. wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach: otrzymywania informacji drogą elektroniczną związanych z Programem, zgody na uczestniczenie w Programie z możliwością profilowania i otrzymywania nagród, materiałów i gadżetów marketingowych od Organizatora lub Współorganizatora.
 8. świadomości, iż pobranie nagrody może wiązać się z powstaniem obowiązku podatkowego.

Przystępujący do Programu może także wyrazić zgodę na:

 1. przesyłanie na wskazany przez siebie adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną.
  • Podanie danych wymienionych w ust. 2.4. lit. a), b), c), d) oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 2.4. lit. e), f), g) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
  • Po wypełnieniu Deklaracji Uczestnika Programu, o której mowa w ust. 2.4., potencjalny Uczestnik powinien przesłać ją listem poleconym na adres Organizatora lub Współorganizatora – z dopiskiem GreinProfit – w celu wprowadzenia danych do bazy danych oraz zarchiwizowania go.
  • Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Deklaracji Uczestnika Programu wypełnionej przez potencjalnego Uczestnika, w szczególności, jeżeli nie jest ona oryginalna, nie jest podpisana lub jeżeli w polach ze zgodami znajdują się przekreślenia, a także Deklaracji Uczestnika Programu, która budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności podanych w niej danych.
  • W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Współorganizatorów, członkowie rodzin, wstępni i zstępni pracowników oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu, osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem, Współorganizatorem i podmiotami powiązanymi kapitałowo z Organizatorem lub Współorganizatorem, a także pracownicy i właściciele placówek handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową produktów marki Greinplast Chemia Budowlana.
  • Uczestnik może przystąpić i odstąpić od Programu w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyny.
 2. ZGODY UDZIELANE PRZEZ UCZESTNIKA
  • Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 2.4. lit. g) oraz i) jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Programie.
  • Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 2.4. lit. h) jest dobrowolne.
 3. GŁÓWNE ZASADY PROGRAMU – ZBIERANIE PUNKTÓW
  • Mechanika główna w Programie opiera się na systemie punktowym.
  • Przy każdych zakupach Produktów Oznakowanych u Dystrybutora Greinplast Sp. z o.o., za dokonanie zakupu Produktów Oznakowanych i zarejestrowanie transakcji przy użydu aplikacji mobilnej lub karty klienta przyznawane są Punkty, które następnie, na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale, mogą być zamieniane na Nagrody.
  • Zarejestrowanie transakcji przy użyciu aplikacji mobilnej odbywa się z wytoczystaniem opcji ,/iodaj dokument zakupu”. W przypadku, gdy na dokumenće zakupu znajdują się dane osoby, która nie jest Uczestnikiem programu, muszą one zostać zasłonięte przed laniem operacji skanowania dokumentu przez Uczestnika lub Uczestnik Programu GreinProfit jako Administrator danych osobowych na podstawie arL 4 pkt 7 RODO korzystający z dokumentu zakupu na którym widnieją dane osoby fizycznej (inwestora) jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby do przetwarzania jej danych znajdujących się na fakturze zakupu wynikającej z arL 7 RODO oraz do przekazania informacji wynikających z art 13 RODO. PO uzyskaniu zgody od inwestora oraz wykonaniu obowiązku informacyjnego, Uczestnik Programu udostępnia uzyskane w ten sposób dane osobowe do naliczenia i rcdoania uzyskanych punktów Organizatorowi Programu GreinProfit. Wzór wymaganej zgody inwestora(zał. 1) wraz z klauzulą informacyjną (zał. 2) jest dostępny na stronie grejnprofiŁDl.
  • Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych bieżących promocji zwiększających liczbę zdobywanych Punktów.
  • Wymiana Punktów na gotówkę (pieniądze) jest wykluczona. Punkty nie mogą być też wymieniane na nagrody w połączeniu z dopłatą gotówki lub kartą płatniczą.
  • Liczba punktów przyznawanych za zakup poszczególnych Produktów określona jest w Katalogu produktów oraz na stronie internetowej Programu greinprofiLpl.
  • Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania palnej zapłaty za zakupione Produkty.
  • Punkty mogą być przypisane wyłącznie do jednego Uczestnika. Nie ma możliwości przenoszenia Punktów pomiędzy Uczestnikami.
  • Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do włączenia dodatkowych benefitów oraz promocji dla Uczestników niezwiązanych bezpośrednio z główną mechaniką programu.
  • Uczestnik będzie miał dostęp drogą elektroniczną do informacji związanych z jego udziałem w Programie, w szczególności do informacji o liczbie naliczanych Punktów.
  • W przypadku stwierdzenia faktu fałszowania lub umyślnego nieuprawnionego rejestrowania dokumentów zakupu przez Uczestnika, Organizator oraz Współorganizatorzy mają prawo zgłosić ten fakt odpowiednim organom jato podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 4. PODATEK DOCHODOWY
  • Nagrody otrzymane przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiowaną w rozumieniu arL 30 usL 1 pkL 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) zwana dalej „ustawą o pdof”.
  • W przypadku, gdy wartość Nagród – otrzymanych przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej – będących towarami lub nieodpłatnymi świadczeniami, nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w arL 21 usL 1. pkL 68 ustawy o podf, przychód z tego tytułu nie podlega opodattowaniu podatkiem dochodowym o osób fizycznych.
  • Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Nagród otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku Nagrody stanowią przychód Uc tnik z działalność Dodarczej | llegająr opodattowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ust ila wartość przychodu z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła deklaracji PTT i nie ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.
  • W przypadku, gdy nieprowadzący działalność gospodarczej Uczestnik

programu wybierze Nagrodę, będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przekroczy kwotę, o której mowa w arL 21 usL 1 pkt 68 ustawy o pdof (2000 zł), Organizator ufunduje Nagrodę dodatkową pieniężną w wysokość 11,11 % wartość Nagrody głównej. Ta dodatkowa Nagroda pieniężna nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi Programu, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu                      jo (na podstawie arL 30 ust.

1 pkL 2 ustawy o pdof) z tytułu podatku należnego od łącznej wartość Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim przypadku Organizator pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składa stosowne deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi praepisami ustawy o pdof. Uczestnik Programu nie rozlicza podatku w zeznaniu rocznym.

 1. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY
  • Nagrody oraz liczba potrzebnych do ich nabyda punktów określone są w Katalogu Nagród zamieszczonym na stronie internetowej greinprofiLpl.
  • Uczestnik może żądać wymiany punktów na nagrody, jeżeli zebrał liczbę punktów wystarczającą do ich wymiany na określoną nagrodę.
  • Ra weryfikacji liczby Punktów zebranych przez Uczestnika oraz liczby Punktów

ni                 do otrzymania wskazanej przez Uczestnika ody nagroda zostanie

przesłana na acbes wskazany przez Uczestnika w Deklaracji Uczestnika Programu.

 • Uczestnik dokonuje wymiany punktów na nagrody i zamawia je za pośrednictwem aplikacji GreinProfit oraz strony greinprofiLpl.
 • Nagroda zostanie dostarczona pocztą kurierską w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia na nagrodę od Uczestnika na adres podany przez Uczestnika w Deklaracji Uczestnika Programu. Za skuteczne uznaje się doręczenie przesyłki z nagrodą na adres Uczestnika.
 • Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w Programie, dodania nowych nagród i zmianie wartość punktowej nagród.
 • Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na inne.
 • Przy odbieraniu nagrody Uczestnik jest zobowiązany do zbadania jej stanu w obecności kuriera.
 • Zamówienia na nagrody można składać jedynie w czasie trwania Programu. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.
 • W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody uszkodzonej lub nie- pełnowartośćowej może on \ : jej wymiany na produkt pełnowartościowy.
 • Koszty dostarczenia nagrody ponosi Organizator lub Współorganizator.
 1. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
  • Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnację można złożyć kontaktując się z Organizatorem, składając pismo u dystrybutora Greinplast Sp. z o.o. lub wysyłając list na adres Organizatora Greinplast Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, Krasne 512B, 36-007 Krasne (z dopiskiem „GreinProfit”).
  • Rezygnacja wiąże się z utratą możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów, a także z usunięciem zapisanych o Uczestniku informacji.
  • Organizator lub Współorganizator zastrzega sobie prawo do lia lub

zawieszenia Programu, o czym poinformuje na Stronie Programu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną również o tym poinformowani z dwumiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomość e-mailowej lub SMS-owej.

 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mailowej przez cały czas trwania Programu i w terminie 60 dni od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.
  • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
  • Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mailowy: greinprofit@greinplast.pl lub pisemnie na adres Organizatora lub Współorganizatorem, GREINPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, Krasne 512B, lub Greinplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialność^ spółka komandytowa z siedzibą w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne (z dopiskiem „GreinProfit”).8.4. Reklamacje rozpatrywane są w ćągu 14 dni od dnia kh otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mailową – w formie wiadomość zwrotnej.
 • Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub zakończenie programu nie naruszają prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w siedzibach Współorganizatorów, u Dystrybutorów Greinplast Sp. z o.o. oraz na Stronie Programu pod adresem: greinprofiLpl.
  • Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).
  • Zgodnie z art. 13 RODO Administrator danych. Programu informuje:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o. Krasne 512B, kod pocztowy 36-007 Krasne lub Greinplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne (z dopiskiem „GreinProfit”).
 3. Dane kontaktowe administratora danych są następujące: tel. 17 771 35 61 oraz adres e-mail: ado@greinplast.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy (deklaracja uczestnika programu, Regulamin programu lojalnościowego GreinProfit) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, i f RODO w następujących celach:
 • prowadzenie programu GreinProfit, w tym naliczanie zebranych przez Panią/Pana punktów, wymiany punktów na nagrody i rozpatrywanie składanych reklamacji;
 • do działań marketingowych, w tym przesyłaniu Pani/Panu informacji o produktach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów programu oraz przesyłanie indywidulanie dobranych ofert;
 • profilowanie w ramach naszych działań, pomagających zrozumieć Pani/Pana oczekiwania jako naszego Klienta, aby uczynić nasze oferty (w tym ofertę programu GreinProfit) bardziej efektywnymi i dostosować do Pani/Pana potrzeb.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Greinplast Plus Sp. z o.o., z którą Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, firmy wykonujące usługi dystrybucyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych, firmy wspierającej nas w serwisowaniu oprogramowania i dostarczaniu usług teleinformatycznych na podstawie umów powierzenia danych oraz inni odbiorcy danych posiadający podstawy prawne do udostępnienia danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie GreinProfit oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Pani/Pana uczestnictwem w Programie przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku profilowania i w efekcie tego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenće bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku odwołania zgody, odpowiedni Partner Programu zostanie poinformowany przez nas o odwołaniu zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych których zakres został określony w Deklaracji uczestnika programu lojalnościowego GreinProfit jest warunkiem umownym związanym z uczestnictwem w tym Programie. Niepodanie wymaganych danych osobowych jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem w Programie GreinProfit.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tzn. bez interwencji ludzkiej.
  • Zabronione jest umieszczanie na Stronie Programu treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy propagujących przemoc, jak również treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, a także treści naruszających prawa własności intelektualnej.
  • Organizator oraz Współorganizator zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana do Uczestników z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych podczas rejestracji do Programu.
  • Organizator oraz Współorganizator zastrzega sobie prawo do zmiany Katalogu produktów i Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Katalogu produktów i Katalogu Nagród Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie Katalogu produktów i Katalogu Nagród zostanie wysłana do Uczestników z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych podczas rejestracji do Programu.
  • Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi Katalog Nagród wraz z formularzem zgody w zakresie wykorzystania danych osobowych Uczestnika.
  • Zamawiając nagrodę Uczestnik potwierdza i akceptuje warunki udziału w Programie, treść Regulaminu i jego załączników.
  • W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu Programu „GreinProfit” za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu Programu „GreinProfit”. Organizator oraz Współorganizator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  • Na podstawie art. 6 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami). Organizator oraz Współorganizator informuje Uczestnika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu Programu „GreinProfit”, jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Organizatora.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 25.03.2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór treści zgody inwestora wraz z klauzulą informacyjną na stronę www.greinprofit.pl:

ZGODA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w fakturze zakupu materiałów budowlanych

przez……………………………………………………………………. ,

(pełna nazwa i adres wykonawcy – uczestnika programu GreinProfit) jako administratora moich danych i uczestnika Programu Lojalnościowego GreinProfit. Dane zawarte w fakturze zakupu materiałów budowlanych będą ujęte w rozliczeniu uczestnika Programu Lojalnościowego GreinProfit.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda została udzielona świadomie i dobrowolnie, zostałem poinformowany, iż w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania mojej zgody przed jej wycofaniem.

(miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis Inwestora)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pani/Pana dane osobowe znajdujące się na fakturze zakupu materiałów budowlanych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia Tl kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO). Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

(pełna nazwa i adres wykonawcy-uczestnika programu GreinProfit)

 • Dane kontaktowe administratora danych są następujące: tel oraz adres e-mail:………………………………………………………………………
 • Pani/Pana dane osobowe znajdujące się na fakturze zakupu materiałów budowlanych będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikającego z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe znajdujące się na fakturze zakupu materiałów budowlanych będą wykorzystane przez wykonawcę – uczestnika Programu Lojalnościowego GreinProfit do naliczenia i rozliczenia punktów w ramach tego Programu uzyskanych z zakupu materiałów budowlanych.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organizator programu lojalnościowego GreinProfit firma Greinplast Sp. z o.o. wraz ze współorganizatorem Greinplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz firmy wspierającej organizatorów Programu Lojalnościowego w serwisowaniu oprogramowania i w dostarczaniu usług teleinformatycznych, jak również organy administracji państwowej jeżeli zobowiązanie do przekazania danych wyniknie z przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres naliczenia i rozliczenia punktów uzyskanych przez wykonawcę/ uczestnika Programu oraz do ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku profilowania i w efekcie tego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do przetwarzania w sposób zautomatyzowany, tzn. bez interwencji ludzkiej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Klauzula informacyjna dotycząca Greinplast Sp. z o.o. przetwarzającego dane osobowe
inwestora po ich uzyskaniu od wykonawcy prac budowlanych uczestnika programu GreinProfit

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o. Krasne 512B, kod pocztowy 36-007 Krasne.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy ado@greinplast.pl, telefonicznie dzwoniąc na nr 17 7713561 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda udzielona wykonawcy prac budowlanych- uczestnika programu lojalnościowego GreinProfit
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest objęte wykonaniem umowy, której stroną jest wykonawca robót budowlanych uczestnik programu lojalnościowego GreinProfit i Greinplast Sp. z o.o. – organizator programu lojalnościowego;
 1. Pani/Pana dane zostały nam przekazane przez:

(pełna nazwa wykonawcy prac budowlanych uczestnika programu lojalnościowego )

 1. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię nazwisko, adres, nr faktury, data wystawienia faktury
 2. Pani/Pana dane osobowe znajdujące się na fakturze zakupu materiałów budowlanych będą wykorzystane do naliczenia i rozliczenia punktów w ramach tego Programu uzyskanych z zakupu materiałów budowlanych uczestnika Programu Lojalnościowego GreinProfit.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane współorganizatorowi Programu Lojalnościowego Greinplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz firmie wspierającej organizatorów Programu Lojalnościowego w serwisowaniu oprogramowania i w dostarczaniu usług teleinformatycznych, jak również organom administracji państwowej jeżeli zobowiązanie do przekazania danych wyniknie z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu naliczenia i rozliczenia punktów w ramach tego Programu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 7. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku popełnienia domniemanego naruszenia.