REGULAMIN PROMOCJI - Elewacja bez VAT !

REGULAMIN PROMOCJI

„do 2000 zł rabatu na kolejne zakupy”

Czas trwania 1.08.2022-30.09.2022

 

  1. Postanowienia ogólne:

1.1     Nazwa promocji: „do 2000  zł rabatu na kolejne zakupy ”.

1.2     Organizatorem promocji jest GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą
w Krasnem, Krasne 512b, 36-007 Krasne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409882, REGON: 180810653, NIP: 517-03-58-571 („Organizator”).

  1. Warunki korzystania z promocji:

2.1     Czas trwania promocji: 1.08.202-30.09.2022

2.2     Miejsce przeprowadzenia promocji – Sklepy stacjonarne GREINPLAST PLUS na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Sklep GREINPLAST PLUS”).

2.3     Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4     Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów towarów marki GREINPLAST. Promocja nie dotyczy zakupu towarów marki GREINPLAST w celach ich odsprzedaży.

  1. Szczegółowe warunki promocji

Promocja polega na przyznaniu klientowi, który w trakcie czasu trwania promocji wskazanego w punkcie 2.1, zakupi, w ramach jednej transakcji, produkty objęte promocją ( KOMPLETNY SYSTEM DOCIEPLEŃ MARKI GREINPLAST ), rabatu na kolejne zakupy produktów GREINPLAST w sklepie stacjonarnym GREINPLAST PLUS w wysokości:

– 500 zł przy zakupie kompletnego systemu dociepleń GREINPLAST gdy wartość produktów dociepleniowych marki GREINPLAST wyniosła co najmniej 7500 zł brutto

– 1000 zł przy zakupie kompletnego systemu dociepleń GREINPLAST gdy wartość produktów dociepleniowych marki GREINPLAST wyniosła co najmniej 11 000 zł brutto

– 1500 zł przy zakupie kompletnego systemu dociepleń GREINPLAST gdy wartość produktów dociepleniowych marki GREINPLAST wyniosła co najmniej 15 000 zł brutto

– 2000 zł przy zakupie kompletnego systemu dociepleń GREINPLAST gdy wartość produktów dociepleniowych marki GREINPLAST wyniosła co najmniej 18 000 zł brutto

  1. Inne postanowienia:

Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:

  • bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Sklepach GREINPLAST PLUS w formie pisemnej,
  • przesłać listownie na adres: GREINPLAST PLUS, 36-007 KRASNE 512B,
  • przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@greinplastplus.pl. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.

Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do jego jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej greinplastplus.pl/regulamin

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej greinplastplus.pl/regulamin. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany regulaminu zostanie wskazana również w treści regulaminu. Zmiany niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022

Krasne, dnia 31.07.2022

Lista placówek biorących udział w promocji :

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Leszczynowa 1, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax (83) 342 00 78, e-mail: podlasie@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Stara Bircza 127, 37-740 Bircza
Tel. (16) 642 77 71, kom. 605 051 297, e-mail: bircza@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wojsławicka 29, 22-100 Chełm
tel./fax (82) 565 21 80, e-mail: chelm@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski
tel. 603 132 571 – oddział, e-mail: janowlubelski@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. 3. Maja 122, 37-500 Jarosław
tel./fax (16) 623 29 09, e-mail: greinplastjaroslaw@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Obwodowa 5A, 23-200 Kraśnik
tel. (81) 825 39 60, fax (81) 884 30 78, e-mail: krasnik@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
22-300 Krasnystaw, Kolonia Krakowskie Przedmieście 6
tel. 660 425 255, e-mail: krasnystaw@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Handlowa 2, 37-600 Lubaczów
tel./fax (16) 632 24 37, e-mail: greinplastlubaczow@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Batorego 1, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 676 00 52, e-mail: greinplastplus@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Torowa 25, 08-110 Siedlce
tel./fax (25) 632 32 50, e-mail: siedlce@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Łaszczowiecka 1c, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664 42 50, e-mail: tomaszow@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szczebrzeska 98A, 22-400 Zamość
tel./fax (84) 638 68 38, e-mail: zamosc@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Lubelska 58A, 22-200 Włodawa
tel./fax (82) 572 16 24, e-mail: wlodawa@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
Przedmieście Dubieckie 32A, 37-750 Dubiecko
tel: 667 661 937, email: dubiecko@greinplast.pl

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fabryczna 38a, 24-300 Opole Lubelskie

GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pasternik 6, 21-010 Łęczna
tel: 693 336 204